Tô Nhiên Là 1 Thương Hiệu Làm Đẹp Giúp Bạn Khỏe Đẹp Từ Sâu Bên Trong Bằng Những Sản Phẩm Thuần Thiên Nhiên Cao Cấp, Được Làm Ra Bằng Cái Tâm Và Tất Cả Sự Chân Thành.

Tô Nhiên vẫn giữ trọn vẹn những công thức gia truyền từ làng nghề lâu lăm, song sự phát triển về khoa học kỹ thuật sẽ được Tô Nhiên ứng dụng hợp lý, đúng mục đích mà vẫn đảm bảo an toàn. Hoàn toàn không đặt lợi nhuận kinh doanh và doanh số lên hàng đầu. Cái Tô Nhiên muốn nhận được chính là sự hài lòng, cảm giác vui vẻ từ những người khách hàng thân thương đã tin tưởng lựa chọn Tô Nhiên.

——————————

Tô Nhiên FOR SUCCESS – ALL IN Tô Nhiên
——————————
🌐 GIAN HÀNG TMĐT Tô Nhiên: 
——————————

Tô Nhiên là một công việc kinh doanh có quy mô và đầu tư bài bản, tạo ra việc làm, sử dụng nguyên liệu thiên nhiên bà con nơi đây sản xuất để phát triển kinh tế quê nhà. 

——————————

𝑽𝒂̉𝒚 𝒈𝒂̀𝒖 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏, 𝒈𝒂̂𝒚 𝒏𝒈𝒖̛́𝒂 𝒏𝒈𝒂́𝒚 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒌𝒉𝒐́ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖. 𝑵𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒂̂̉𝒚 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒗𝒂̉𝒚 𝒈𝒂̀𝒖 𝒍𝒂̂𝒖 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒙𝒐̛ 𝒕𝒐́𝒄, 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒐́𝒄 𝒚𝒆̂́𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒆̂̃ 𝒈𝒂̃𝒚 𝒓𝒖̣𝒏𝒈.

𝑻𝒂̣̂𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒃𝒂̉𝒐 𝒗𝒆̣̂ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒂́𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐̂ 𝒕𝒆̂́ 𝒃𝒂̀𝒐 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒊̣ 𝒉𝒖̛ 𝒕𝒐̂̉𝒏 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂́ 𝒐̂̉𝒊 𝒏𝒐𝒏, 𝑻𝒐̂ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒄𝒐̂̉ 𝒕𝒓𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏, 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒐́𝒄. 𝑯𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒐̂́𝒊 đ𝒂 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒍𝒂̀𝒎 𝒉𝒂̣𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒐́𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒂̣𝒐 𝒃𝒐̣𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒏𝒐́𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̣𝒐 𝒃𝒐̣𝒕 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒄𝒂́𝒄 𝒉𝒐́𝒂 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒈𝒐̂́𝒄 𝑺𝒖𝒍𝒇𝒂𝒕𝒆.
𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏:
𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒐̂, 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒐̂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕, 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒐̂̀ 𝒉𝒐̀𝒏 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒆̂́, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒖̛̀𝒏𝒈, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒂̉𝒊 𝒄𝒖̛́𝒖, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒂̣𝒄 𝒉𝒂̀, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̉𝒐, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒂̀𝒎 𝒕𝒓𝒂̀, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒖̛𝒐̛̉𝒊,…𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐𝒂̣𝒊 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈:
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂̣𝒄𝒉 𝒔𝒂̂𝒖 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒖̀𝒏𝒈 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒐̂́𝒄 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒐̣𝒏. 𝑻𝒖̛̀ đ𝒐́ đ𝒂̂̉𝒚 𝒍𝒖̀𝒊 𝒗𝒂̉𝒚 𝒈𝒂̀𝒖, 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒏𝒈𝒖̛́𝒂 𝒈𝒂̂𝒚 𝒌𝒉𝒐́ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏. Tô Nhiên
𝑵𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒉𝒐̛̀𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒊 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒅𝒆̂̃ 𝒈𝒂̂𝒚 𝒃𝒆̂́𝒕 𝒕𝒐́𝒄, 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒏𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐́𝒄 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒐́𝒄 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒅𝒂̀𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂́𝒎 𝒔𝒂̂𝒖 𝒉𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒓𝒖̣𝒏𝒈.
𝑵𝒈𝒂̆𝒏 𝒏𝒈𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̣ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒊̀ 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒎𝒐̂ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒏𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐́𝒄 – 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒂̂𝒚 𝒍𝒆̂𝒏 𝒈𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̂́𝒎.

——————————

𝑴𝒂́𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒃𝒂̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒃𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒍𝒐 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈. 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒌𝒉𝒂̆́𝒄 𝒑𝒉𝒖̣𝒄, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒃𝒂̣𝒄 𝒂𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏, 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒎𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒉𝒂̣𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒐́𝒄, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒊 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒊 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒌𝒉𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̣𝒄. 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒖̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒌𝒉𝒐́ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖.
𝑻𝒐̂ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒄𝒖̛́𝒖 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒐 𝒓𝒂 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒃𝒂̣𝒄 𝒄𝒂̀ 𝒑𝒉𝒆̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂̀ 𝒑𝒉𝒆̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖, 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒎 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒔𝒖̛̣ 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒗𝒖̣ 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒐̂́𝒄 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒈𝒐̣𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒃𝒂̣𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏.
𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏
𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒐̂̀ 𝒌𝒆̂́𝒕, 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒃𝒐̂̀ 𝒉𝒐̀𝒏, 𝑪𝒂̀ 𝒑𝒉𝒆̂, 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒉𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒐̂ đ𝒐̉, 𝑫𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒂̣𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒉, 𝑫𝒂̂̀𝒖 𝒐́𝒄 𝒄𝒉𝒐́, 𝑫𝒂̂̀𝒖 𝒎𝒂𝒄𝒄𝒂, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̉𝒐, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒐̂ 𝒕𝒉𝒐̛𝒎, 𝑻𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒔𝒂̂̀𝒏 𝒗𝒂̀ 𝑽𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝑬 𝒃𝒐̂̉ 𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑.
𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈
𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒃𝒂̣𝒄 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒃𝒂̣𝒄 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒐̀𝒏 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒐́𝒄 𝒄𝒐́ 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒃𝒂̣𝒄 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒎𝒐̣𝒄 𝒍𝒆̂𝒏 𝒊́𝒕 𝒕𝒊̉ 𝒍𝒆̣̂ 𝒃𝒂̣𝒄 𝒉𝒐̛𝒏 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝒎𝒐̉𝒏𝒈 𝒚𝒆̂́𝒖, 𝒈𝒂̃𝒚 𝒓𝒖̣𝒏𝒈.
𝑫𝒂̂̀𝒖 𝒈𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̛ 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 đ𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̛̣𝒊 𝒕𝒐́𝒄, 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒃𝒂̣𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒐́𝒄 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒈𝒐́𝒄 𝒏𝒈𝒂́𝒄𝒉 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒃𝒂̣𝒄 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 đ𝒂̂̀𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉, 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒎𝒂́𝒊 𝒕𝒐́𝒄 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̂𝒖 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒔𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝒐́𝒏𝒈 𝒎𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒗𝒂̀ đ𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀𝒖. Tô Nhiên
𝑺𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒍𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒂̂𝒚 𝒉𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐́𝒄, 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆.
𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒂̂𝒚 đ𝒂𝒖 𝒓𝒂́𝒕 𝒅𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒉𝒐́𝒂 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒂̂̉𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒅𝒂 đ𝒂̂̀𝒖.

——————————

Bà bầu ngại va chạm với h.ó.a c.h.ấ.t nhuộm tóc thì rinh ngay DẦU GỘI PHỦ BẠC LÁ MÓNG TÔ NHIÊN về nhé ☺️
Những loại dầu gội n.huộm tóc bạc trên thị trường hầu hết đều chứa h.óa c.hất để phát huy công dụng n.huộm đen như ý muốn người dùng. Các loại h.óa c.hất này sử dụng thời gian ngắn khiến tóc gãy rụng, da đầu yếu đi. Sử dụng thời gian dài có thể ảnh hưởng sức khỏe một cách nghiêm trọng. Hương liệu dùng trong các loại dầu gội này từ hóa chất nên mùi cực nồng và khó chịu.
Tô Nhiên Việt Nam đã nghiên cứu thành công và cho ra đời dòng sản phẩm gội phủ bạc chiết xuất lá móng với khả năng khắc phục hoàn toàn những khuyết điểm nêu trên, giúp người dùng có được mái tóc đen mượt và an toàn cho sức khỏe.
𝙏𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙥𝙝𝙖̂̀𝙣
Dịch chiết bồ kết, Dịch chiết bồ hòn, Dịch chiết hà thủ ô đỏ, Chiết xuất lá móng, dầu hạt lanh, dầu óc chó, dầu macca, Tinh dầu hương thảo, Tinh dầu xô thơm, Tinh dầu chanh sần
𝘾𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 Tô Nhiên
Phủ dưỡng chất đều từng sợi tóc trong từng lần gội mà không cần nhờ đến bất cứ ai gội nhuộm hộ để đạt được sự đồng đều tốt nhất.
Khả năng phủ bạc từ chân tóc đến ngọn tóc, những đoạn tóc bạc mà không rõ nguyên nhan, giúp tóc đen, óng mượt và đều màu hoàn toàn.
Không xuất hiện bất cứ một loại hóa chất nào nên không có mùi hăng, hắc khó chịu. Các tinh dầu, chiết xuất, dịch chiết trong thành phần có hương thơm dễ chịu và lưu hương lâu trên tóc.
Sản phẩm không gây đau rát và tổn thương da đầu khi sử dụng nhiều lần và liên tục.
Tóc bạc được phủ đen lại được phục hồi, trẻ hóa nang tóc, hạn chế gãy rụng.
——————————
Lượng nhỏ dầu gội bằng cả nồi nước nấu Tô Nhiên
Lấy một lượng nhỏ dầu gội mùi già trên tay thôi là lượng tinh dầu bằng cả một nồi lá mùi nấu theo cách thông thường – Nhờ chiết xuất nguyên liệu từ máy móc hiện đại
#Combo_gội_hấp_mùi_già được Tô Nhiên hoàn thiện với thành phần chính là tinh dầu mùi già được sản xuất từ dây chuyền máy móc hiện đại, qua nhiều khâu xử lý để đảm bảo đạt chất lượng tuyệt vời nhất, giữ được nhiều dưỡng chất nhất.
Chính nhờ dây chuyền sản xuất này mà chỉ với lượng nhỏ dầu gội bạn sử dụng trong mỗi lần gội, lượng dưỡng chất mùi già bổ sung đã bằng cả một nồi lá mùi nấu cho đến khi cô đặc theo cách thông thường.
Mặc cho mùi già đã chứa khá nhiều dưỡng chất, Tô Nhiên vẫn kết hợp thêm trong thành phần với nhiều loại tinh dầu, chiết xuất thiên nhiên như:Tinh dầu hoa phong lữ, Dầu argan, Tinh dầu bạc hà, Dầu bơ, Tinh dầu nghệ, Tinh dầu hoắc hương,… để phục hồi tóc hư tổn do nhuộm, tẩy, ép duỗi, uốn.
#Tẩy_da_chết_da_đầu_mù_u: Thành phần chính dầu mù u và các loại tinh dầu thiên nhiên khác được tận dụng phát huy cơ chế làm sạch da đầu, loại bỏ những gốc gàu, nấm, tế bào da chết tích tụ trên da đầu và sâu dưới chân tóc mà không gây ra hiện tượng khô, xơ rối tóc như các sản phẩm gội bằng hóa chất khác trên thị trường.
Ngăn ngừa tối đa tóc bóng dầu, bết rít. Từ đó mái tóc, đặc biệt phần mái được vào nếp bồng bềnh, óng mượt.
#Dầu_dưỡng_cây_mùi_già: Các loại tinh dầu trong dầu dưỡng ( mùi già, hoàng đàn, xạ hương, xô thơm, hương thảo, hương nhu) được test và thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo khả năng phục hồi tóc tốt nhất, rút ngắn thời gian phát huy hiệu quả mà không cần dùng đến bất kỳ một loại hóa chất nào.
——————————
❗ Bạn đang gặp phải các vấn đề Tô Nhiên
❌ Mụn lưng
❌ Da sần sùi thâm
❌ Da khô nứt nẻ
❌ Các không đều màu
HÃY SỬ DỤNG NGAY SẢN PHẨM DẦU TẮM CÂY MÙI GIÀ CỦA TÔ NHIÊN
👍 Chúng ta đã quá rõ về công dụng của cây mùi già và mùi thơm của nó. Qua nhiều thập kỷ, cây mùi già vẫn lưu giữ được hương thơm hoài niệm của nó như một sự gợi nhớ về ký ức. Sản phẩm dầu tắm Cây Mùi Già là kết tinh của tinh dầu mùi già và rất nhiều loại dược liệu khác trả lại cho bàn làn da mềm mại, khắc phục rõ rệt các vấn đề như: Mụn lưng, da khô, bong tróc, dị ứng, nổi mẩn…. Ngoài ra sản phẩm còn giúp bạn thư giãn thoải mái. Nhất là đối với phụ nữ sau sinh sử dụng dầu tắm Cây Mùi Già giúp khai thông các huyệt đạo, giống như một hàng rào bảo vệ cơ thể bạn
👍 1 Dầu tắm mùi già dạng nước có vòi tạo bọt
👍 1 Xà bông thảo dược mùi già (thiết kế đặc biệt cho nam sử dụng)
👍 Cách sử dụng: Sự dụng bông tắm cho 1 ít dung dịch dầu tắm hoặc chà xà bông vào bông tắm đến khi vừa đủ lượng bọt mà bạn muốn. Sau đó chà bông tắm lên người, massage nhẹ nhàng thư giãn một chút rồi tắm lại với nước sạch
——————————
🙅 Bạn gặp đang các vấn đề như: Tô Nhiên
❌ Lạnh tay chân
❌ Đau đầu do thời tiết trở lạnh
❌ Các dấu hiệu của cảm cúm như: Ho, sổ mũi, hắt hơi,…
❌ Các bệnh đau xương khớp, co cơ vào mùa đông lạnh
💯 HÃY SỬ DỤNG NGAY CỐT GỪNG TỎI NĂM GÂN CỦA NHÀ TÔ NHIÊN
Với 500 gram gừng ta, Tỏi ta ( Allium Sativum L. ), Muối hồng himalaya ( Pink Salt ), Tinh dầu tràm trà năm gân ( Melaleuca Quinquenervia Oil ), Tinh dầu khuynh diệp ( Eucalyptus Essential Oil)..Giúp tăng cường hệ miễn dịch cho mọi lứa tuổi. Làm giảm và ngăn ngừa tình trạng sổ mũi, hắt hơi, cảm cúm, cảm lạnh và giữ ấm cơ thể. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, tránh cao huyết áp, stress, đau đầu. Ngoài ra, Cốt gừng tỏi Năm Gân giúp kháng khuẩn cho da, ngăn ngừa viêm ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, dị ứng, nổi mẩn đỏ. Hiệu quả trong việc giảm đau nhức xương khớp, tê buốt chân tay mùa lạnh.Giúp thư giãn, ngủ ngon giấc hơn, lưu giữ mùi thơm sâu của tinh dầu.”
Sản phẩm có thể sử dụng nhiều cách như: Tô Nhiên
🔈 Xông: pha 20ml cốt gừng tỏi năm gân với 5 lít nước ấm nóng và chùm khăn kín xông mũi, mặt và toàn thân Xông cùng nước ấm nóng 10-15 phút giúp làm sạch khoang mũi, hỗ trợ làm loãng dịch nhầy trong khoang mũi và làm sạch cơ thể.
🔈 Tắm: pha 20-30ml cốt gừng tỏi năm gân với 10-20 lít nước ấm. Giúp kháng khuẩn cho da, ngăn ngừa viêm ngứa, rôm sảy, mụn nhọt, dị ứng, nổi mẩn đỏ. Giúp thư giãn, ngủ ngon giấc hơn, lưu giữ mùi thơm sâu của tinh dầu.
🔈 Ngâm chân: pha 5-10ml cốt gừng tỏi năm gân với 2-3 lít nước ấm. Hiệu quả trong việc giảm đau nhức xương khớp, tê buốt chân tay mùa lạnh.
👍 Trong thời điểm dịch bệnh kéo dài trang bị sản phẩm CỐT GỪNG TỎI NĂM GÂN là một lựa chọn rất thông minh và an toàn lại vô cùng tiện lợi
——————————
#ĐÔI_LỜI_TÂM_SỰ_NỖI_CỦA_MỘT_NHÃN_HÀNG_DƯỢC_MỸ_PHẨM_VIỆT_NAM Tô Nhiên
Chắc hẳn không ít trong số chúng ta đang có quan niệm không mấy tốt đẹp về #mỹ_phẩm_thiên_nhiên trong nước như: hàng không đủ điều kiện về cơ sở pháp lý để cung ứng ra thị trường, hàng l.ậ.u, hàng n.h.á.i, hàng kém chất lượng, hàng sản xuất thủ công không đảm bảo vệ sinh, hàng làm theo cảm tính không có căn cứ chuyên môn…
Nhiên hiểu hết tất cả và dành 3 năm tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng, những khúc mắc của họ khi ” va chạm ” với mỹ phẩm trong nước, mình thấu hiểu chu đáo ý nghĩ của mọi người – cũng chính là nỗi lòng của người tiêu dùng muốn nhãn hàng đáp ứng. Nhiên dành trọn tâm huyết, sự hiểu biết và kĩ năng chuyên môn, kết hợp cùng đội ngũ kĩ sư, nhà nghiên cứu cấp cao, nhà máy sản xuất tiêu chuẩn để cho ra đời THƯƠNG HIỆU DƯỢC MỸ PHẨM TÔ NHIÊN:
✅ Thành phần từ các thảo dược quý được đặc cách nghiên cứu, thử nghiệm và công bố hiệu quả. Dây chuyền làm chiết xuất, điều chế tinh dầu nhập khẩu hiện đại, công nghệ cao.
✅ Nhà máy sản xuất được cấp chứng nhận bởi các tổ chức Quốc tế: ISO 22716:2007, U.S.FDA. Dây chuyền sản xuất khép kín tiêu chuẩn.
✅ Công thức đ.iều chế độc quyền thị trường, đảm bảo chất lượng an toán, hiệu quả cao.
Chúng tôi luôn hướng tới xây dựng tương lai tốt đẹp cho m.ỹ phẩm trong nước, luôn luôn mong muốn đóng góp ” sự chân thành và nhiệt huyết ” trong từng sản phẩm, trao tận tay khách hàng những #tinh_túy_tốt_đẹp_từ_thiên_nhiên. Tô Nhiên cảm ơn quý khách hàng đã lắng nghe và thấu hiểu, chúng tôi trân trọng mọi sự góp ý của các bạn.
——————————
Thị Nhiên nóng lòng bật mí ngay cho các bạn sản phẩm ra mắt vào ngày 01/04/2022 của Tô Nhiên. Hứa hẹn là một siêu phẩm T.H.U.Ầ.N T.H.I.Ê.N N.H.I.Ê.N cứu cánh cho tất cả anh/ chị em chúng ta vào mùa hè oi bức này, có ai hóng cùng em Nhiên không ạ…?
Cùng đếm ngược 24h trước giờ #come_out với Nhiên nào ! Gian hàng chính hãng luôn sẵn núi #voucher #deal_sock cho chị em #mua_sắm_tẹt_ga – #không_lo_về_giá.
——————————
Các loại dầu dưỡng, xịt tóc thông thường thường gây ra tình trạng bết tóc khi sử dụng, tóc dễ bám bụi và nhanh bẩn, dễ lên gàu. Dầu dưỡng cây mùi già Tô Nhiên lại khắc phục được hầu hết các khuyết điểm này và giúp cho quá trình xịt dưỡng tóc được diễn ra một cách hoàn hảo nhất.
Được Tô Nhiên Việt Nam đặc cách thời gian nghiên cứu cơ chế hoạt động hiệu quả lâu nhất trong tất cả các loại thành phần. Những hạt mùi già chín đủ tuổi được trồng organic tại nông trại riêng biệt và luôn được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng. Từng hạt mùi già đạt chất lượng sẽ được đưa vào khâu chiết xuất công nghệ cao, qua hệ thống máy móc xử lý hiện đại để chất lượng tinh dầu tốt nhất nhằm phát huy cơ chế hoạt động tốt nhất.
Dầu dưỡng cây mùi già là sản phẩm xịt dưỡng cao cấp có cơ chế hoạt động chuyên dụng dành cho tóc và da đầu, khác biệt hầu hết các sản phẩm xịt dưỡng khác trên thị trường hiện nay. Vừa kết hợp nuôi dưỡng tóc hư tổn vừa kích thích tóc mọc nhanh và khỏe mạnh. Đặc biệt các linalol, camphor, P. cymen, ɤ-terpinen, a-pinen có trong tinh dầu mùi già giúp chống lại việc bạc sớm tự nhiên của tóc. Các dầu béo và protein, vitamin C, carotene chống lại việc tóc rụng do cơ thể thiếu dưỡng chất, làm nang tóc khỏe từ sâu bên trong. Tô Nhiên
Sử dụng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên: Tinh dầu mùi già, Tinh dầu hoàng đàn, Tinh dầu xạ hương, Tinh dầu xô thơm, Tinh dầu hương thảo, Tinh dầu hương nhu, Tinh dầu bưởi, Tinh dầu bạc hà, Dầu argan, Dầu bơ, Chiết xuất trà xanh để đảm bảo khả năng hồi phục bền vững cho tóc và da đầu, kể cả các loại tóc và da đầu nhạy cảm đều có thể sử dụng mà không lo kích ứng. Dầu dưỡng góp phần phục hồi tóc h.ư tổn, làm giảm và n.găn n.gừa gàu, gãy rụng tóc. Quan trọng hơn hết, dầu dưỡng cây mùi già còn có khả năng làm thoáng lỗ chân lông giúp những nang tóc con dễ mọc hơn và chân tóc .bám s.âu hơn trên da đầu, cho tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn.
——————————
” CHÍ TRUNG TIN DÙNG – MỌI NGƯỜI CỨ AN TÂM SỬ DỤNG ” là lời khẳng định chắc chắn của NSƯT Chí Trung dành cho Dầu gội phủ bạc lá móng Tô Nhiên.
✴️ Đen óng tự nhiên ngay sau 15 phút.
✴️ Đầu lược chải tiện lợi.
✴️ Không gây khô xơ, gãy rụng tóc.
✴️ Không b.ào m.òn da đầu, không gây k.ích ứ.ng.
✴️ Mùi thơm thảo dược dễ chịu.
Thay vì bạn phải ra tiệm n.huộm tóc với chi phí cao cho một lần sử dụng, nhanh bay màu, chưa kể tóc nhanh h.ư tổn, thì với Dầu gội phủ bạc lá móng giúp bạn sở hữu mái tóc đen óng ả mà lại vô cùng an toàn, lành tính, tiết kiệm chi phí. Chiết xuất là móng được khoa học hiện đại công nhận có chứa hàng loạt các dưỡng chất làm đen tóc tự nhiên và nuôi dưỡng tóc chuyên sâu như flavonoid, saponin, tanin, acid hữu cơ, đường khử, chất béo, tinh dầu, hợp chất steroid và polysaccharide,… Còn chần chừ gì mà không sở hữu ngay Dầu gội phủ bạc lá móng đến từ Tô Nhiên này nhé !!!

——————————

Bạn đã biết về công dụng của Dầu Mù U? Tô Nhiên
Dầu mù u đã được phát hiện và sử dụng cách đây hàng trăm năm bởi chúng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, và ngày nay loại dầu này đang dần trở thành một trong những sản phẩm làm đẹp an toàn và hiệu quả
Một trong số những công dụng tuyệt vời của Dầu Mù U là giúp tóc luôn chắc khỏe. Cụ thể, dầu mù u giúp phục hồi mái tóc xơ rối, cung cấp những dưỡng chất thiết yếu cho tóc, mang lại mái tóc đen óng ả mượt mà. Không chỉ vậy, sử dụng dầu mù u còn đem lại hiệu quả rất tốt cho da đầu của bạn, ngăn gàu hình thành, giảm thiểu các b.ệnh thường gặp ở da đầu.
Tại TÔ NHIÊN Dầu MÙ U được sử dụng và làm dược liệu chính trong sản phẩm T.ẨY D.A C.HẾT DA ĐẦU MÙ U. Với phương pháp điều chế thủ công vẫn giữ nguyên được các tinh chất tự nhiên từ Mù U kết hợp với một số dược liệu như: Tinh dầu cam ( Orange Essential Oil ), Tinh dầu kinh giới ( Oregano Essential Oil ) ,Tinh dầu tràm trà ( Tea Tree Essential Oil ), Tinh dầu sả chanh ( Lemongrass Essential Oil ), Tinh dầu bưởi ( Citrus Grandis Peel Oil ), Tinh dầu hoàng đàn ( Credar Wood Esential Oil )… giúp tái tạo lại da đầu chắc khỏe hơn, giảm nguy cơ rụng tóc cho bạn 1 mái tóc óng mượt và tự nhiên

——————————

Tô Nhiên FOR SUCCESS – ALL IN Tô Nhiên
——————————
🌐 GIAN HÀNG TMĐT Tô Nhiên: 
——————————

Viết một bình luận